Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

Verejný peering

Internetový peering je základnou službou poskytovanou prepojovacími uzlami, ktoré poskytujú verejné prepájanie. Siete pripojenej k platforme NIX.SK získavajú možnosť prepojenia s ďalšími pripojenými sieťami z radov ISP, poskytovateľov obsahu, internetových médií, vyhľadávačov a mnohých ďalších. Vďaka tomu je prepájanie medzi sieťami jednoduchšie az hľadiska nákladov aj efektívnejšie. Peering znižuje poskytovateľom internetových služieb sieťové náklady, zvyšuje stabilitu a dostupnosť ich služieb. Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu realizáciu prepojovania prevádzkuje NIX.SK v rámci verejného peeringu tzv. Route Servery. Táto služba umožňuje sieťam pripojeným k Route Serverom ich vzájomné prepojenie, a to bez nutnosti ďalších konfigurácií s každou jednotlivou protistranou. Služba Internet peering je poskytovaná vo vyhradenej VLAN ethernetovej infraštruktúre NIX.SK. Služba umožňuje výmenu dát za pomoci protokolov IPv4 a IPv6 a je dostupná na rozhraniach v kapacitách 1GE a 10GE, alebo v násobkoch týchto rýchlostí. Celá infraštruktúra NIX.SK je monitorovaná vlastným dohľadovým pracoviskom (NOC) v režime 24/7.

 
 

Privátne prepoje (VLAN)

Privátne VLAN (PI alebo PNI) umožňujú priamu výmenu prevádzky medzi dvomi sieťami cez vyhradenné VLAN v infraštruktúre NIX.SK. Podľa technických požiadaviek PI VLAN môžu vykonávať buď na existujúcom porte, alebo cez vyhradený (nový) port v oboch variantách sa využíva taggovanie 802.1Q. Privátne prepoje prevádzkuje NIX.SK na VLAN oddelenej od verejnej peeringové VLAN. Na žiadosť sú technici NIX.SK pripravení nastaviť privátne prepoje v rámci a tiež medzi dvomi PoP-mi v Bratislave k vytvoreniu tzv. „point-to-point“ prepojenia. Členovia, alebo zákazníci sú prepojení iba po výslovnej vzájomnej dohode a sú im účtované len náklady spojené s nastavením VLAN, žiadne dodatočné poplatky (do piatich samostatných VLAN) sa na tieto prepoje nevzťahujú.

 
 

FENIX

Projekt FENIX vznikol na pôde českého peeringového uzla, združenia NIX.CZ, v roku 2013 ako reakcia na intenzívne DoS útoky, ktorým v marci toho roku čelili významné české média, banky a operátori. Zmyslom projektu je umožniť v prípade DoS útoku dostupnosť internetových služieb v rámci subjektov zapojených do tejto aktivity.

Účasť na projekte FENIX je spojená s radom podmienok, ktoré sú zakotvené v pravidlách. Spoločnosti zapojené do tohto projektu svojim vstupom jasne ukazujú, že majú záujem na zvýšení sieťovej bezpečnosti, a teda aj na väčšom bezpečí svojich zákazníkov.

Projekt FENIX riadia sami jeho členovia. Tí sú nezávislí na združení NIX.CZ a majú úplnú autonómiu v tom, ako sa rozhodujú. Projekt je určený spoločnostiam, ktoré poskytujú pripojenie významným službám a potrebujú zabezpečiť ich prevádzku aj v tých najkritickejších situáciách.

Podoba projektu FENIX v NIX.SK bude upresnená po rokovaniach s bezpečnostnými autoritami a operátormi na Slovensku.

Siete pripojené do projektu FENIX
2 connect a.s. AS: 35236
ACTIVE 24, s.r.o. AS: 25234
Casablanca INT a.s. AS: 15685
CD-Telematika, a.s. AS: 25512
Ceska republika - Ministerstvo obrany AS: 209719
Ceske Radiokomunikace a.s. AS: 25248
CESNET, z.s.p.o. AS: 2852
CETIN a.s. AS: 28725
ComSource s.r.o. AS: 199803
CZ.NIC z.s.p.o. AS: 25192
CZ.NIC z.s.p.o. AS: 200070
ha-vel internet, s.r.o. AS: 15935
INTERNEXT 2000, s.r.o. AS: 25424
ISP Alliance a.s. AS: 47232
Kaora, s.r.o. AS: 42000
Master Internet, s.r.o. AS: 24971
MERIT GROUP a.s. AS: 39904
Nej.cz s.r.o. AS: 12570
Nej.cz s.r.o. AS: 31246
Nej.cz s.r.o. AS: 16246
NetX Networks a.s. AS: 204860
NIX.CZ, z.s.p.o AS: 6881
O2 Czech Republic a.s. AS: 5610
Quantcom, a.s. AS: 29208
Seznam.cz, a.s. AS: 43037
Telco Pro Services, a.s. AS: 39791
TETA, s.r.o. AS: 50698
T-Mobile Czech Republic, a.s. AS: 6855
VSHosting s.r.o. AS: 43541
Web4U s.r.o. AS: 39790
WebSupport, s.r.o. AS: 51013
WIA, spol. s .r.o. AS: 21430
 
 

TLD Hosting

Služba je poskytovaná predovšetkým správcom domén najvyššej úrovne a koreňových serverov na zvýšenie kvality a dostupnosti DNS infraštruktúry v oblasti pôsobenia NIX.SK. Prístup do infraštruktúry združenia a postup inštalácie služby sa rieši podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

 
 

Cenník

NIX.CZ, z.s.p.o. zisťuje objem skutočne poskytnutých služieb štvrťročne, a to vždy k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. K tomuto dňu sú služby za uplynulý štvrťrok vyúčtované. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je posledný deň kalendárneho štvrťroka.

Člen / zákazník môže poplatky za služby uhradiť aj dopredu vo výške predpokladaného objemu čerpaných služieb. Ak zistí združenie NIX.CZ po skončení kalendárneho štvrťroka, že sa objem skutočne čerpaných služieb od predpokladu líši, rozdiel ošetrí vydaním ťarchopisu či dobropisu.

Vyúčtovanie inštalačných poplatkov je vykonávané vystavením daňového dokladu do 10 dní od vykonania inštalácie.

Poplatok za preťaženie portu sa rovná nákladom za ďalší port (najrýchlejší port člena / zákazníka).

Splatnosť daňových dokladov činí 3 týždne od dátumu vystavenia daňového dokladu. Splatnosť je uvádzaná na daňovom doklade.

V prípade omeškania so zaplatením je združenie NIX.CZ oprávnené účtovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania a dlžník je povinný tento úrok na výzvu zaplatiť. Maximálna výška úroku z omeškania, ktorý NIX.CZ môže požadovať je rovná dlžnej sume. Všetky náklady spojené s úhradou úrokov z omeškania nesie v plnej výške dlžník, to sa týka aj poplatkov za platbu. Ďalej dlžník je zverejnený na intranete združenia do okamihu uhradenia celej sumy.

V prípade, že člen združenia, alebo zákazník neuhradí dlžnú sumu ani do 21 dní po dobe splatnosti, je združenie oprávnené prerušiť poskytovanie služieb. Pri opätovnej aktivácii služby člen združenia, alebo zákazník zaplatí príslušný inštalačný poplatok podľa tabuľky 2

Verzia na stiahnutie:
 
Úplný cenník

Cenník pripojenia do uzlu NIX.SK platný od 1.7.2021.
Dňom platnosti tohoto cenníka zaniká platnosť všetkých predošlých cenníkov projektu NIX.SK.
MĚSAČNĚ platby za služby poskytované členom/zákazníkom NIX.SK NIX.SK + NIX.CZ
Poplatok za prvý 1GE port (vrátane IP adresy) * 1 EUR 1 EUR
Poplatok za ďalší 1GE port (vrátane IP adresy 75 EUR 75 EUR
Poplatok za 1× 10GE port (vrátane IP adresy) 150 EUR
(cena do odvolania, bežná cena je 400 EUR)
400 EUR
Poplatok za 1× 10GE port (vrátane IP adresy) pripojenie z dátového centra Interxion Viedeň 400 EUR 400 EUR
Fee for 1× 25GE port (incl. IP address) 400 EUR 400 EUR
Fee for 1× 40GE port (incl. IP address) 1 200 EUR 1 200 EUR
Poplatok za 1× 100GE port (vrátane IP adresy) 750 EUR
(cena do odvolania, bežná cena je 1 200 EUR)
1 200 EUR
Poplatok za privátnu VLAN (do počtu 1. - 5. VLAN, vrátane peeringovej) 0 EUR  
Poplatok za 1x privátnu VLAN pri počte viac než 5 50 EUR  
Poplatok za umiestnenie secondary DNS pre TLD podľa rozhodnutia predstavenstva  
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
* spoločnosť ktorá chce využívať 1GE port za 1EUR musí byť pripojená k route serverom
* spoločnosť ktorá chce využívať 1GE port za 1EUR má zaistenú podporu iba v bežnej pracovnej dobe
Za kalendárny mesiac, v ktorom je súčet mesačných poplatkov člena za služby podľa bodu 1 tohoto cenníka menší než 8 000 Kč, je mesačný poplatok člena za tieto služby, prípadne za možnost ich čerpania, stanovený vo výške 8 000 Kč. Minimálne plnenie sa týká výhradne členov, v žiadnom prípade zákazníkov.

JEDNORÁZOVÉ platby za služby poskytované členom/zákazníkom
Vstupný členský příspevok - vklad do združenia (bez daňového dokladu) 50 000 Kč
Zriaďovací poplatok pre zákazníkov pri podpise zmluvy 0 EUR
Inštalačný poplatok akýchkoľvek portov a VLAN + všetky ich zmeny 0 EUR
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Štandardné moduly sú zahrnuté v cene. Ďalšie moduly (napríklad ER, ZR apod.) sú ponúkané individuálne. V prípade záujmu nás kontaktujte