Neutral Internet eXchange
Neutrálna výmena dát, kvalitná a rýchla infraštruktúra, efektívna komunikácia, to je projekt NIX.SK
 

Obecné

Čo je projekt NIX.SK?
Projekt NIX.SK je nezávislý peeringový uzol, ktorý vznikol z iniciatívy združenia NIX.CZ v roku 2015. Projekt NIX.SK združuje slovenských a zahraničných poskytovateľov internetových služieb s cieľom vzájomného prepojenia ich sietí. Pripojenie do infraštruktúry združenia je umožnené z dvoch bratislavských lokalít.
Čo je peering?
Peering je prepojovanie samostatných internetových sietí za účelom vymieňania dát medzi týmito sieťami. Dohoda o peerování väčšinou nezahŕňa finančné vyrovnanie.
Koho mám kontaktovať v naliehavých prípadoch?
Svoje otázky posielajte na noc@nix.cz.
Čo mám robiť ak zabudnem prihlasovacie údaje k môjmu účtu v extranete NIX.CZ?
V sekcii „Intranet“ kliknite na odkaz Zabudnuté heslo a ďalej postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
 
 

Členstvo v združení

Ako postupovať keď chcem vystúpiť zo združenia NIX.CZ?
Člen združenia je oprávnený vystúpiť zo združenia na základe písomného oznámenia člena adresovaného predstavenstvu. V takom prípade končí členstvo k poslednému dňu mesiaca, v ktorom bolo oznámenie o vystúpení doručené predstavenstvu.
Aké požiadavky musím splniť, aby som sa stal členom/zákazníkom projektu NIX.SK?
Všeobecné podmienky pre vstup:
1. Prevádzkovanie činnosti súvisiace s Internetom.
2. Vlastné číslo autonómneho systému (ASN). V prípade, že právnická osoba žiadajúca o poskytovanie služieb uzlom NIX.SK/členstvo v združení NIX.CZ nemá pridelené vlastné ASN, je potrebné písomne doložiť súhlas vlastníka tohto ASN.
Aký je formálny postup vzniku členstva v združení NIX.CZ?
1. Vyplniť a zaslať Žiadosť o členstvo v združení NIX.CZ, zspo.
2. Po odsúhlasení Žiadosti Vám bude obratom doručená výzva k úhrade členského poplatku.
3. Intranetový účet Vám bude zriadený ku dňu vzniku členstva v združení.
4. Na Intranete združenia je nutné uviesť a naďalej udržiavať aktuálne informácie.
5. Inštalácia portu.
Aký je postup pripojenia do infraštruktúry projektu NIX.SK?
1. Stať sa zákaznikom projektu NIX.SK/členom združenia NIX.CZ.
2. Pre inštaláciu portu do infraštruktúry projektu NIX.SK je nutné zriadiť prepojenie dátového kábla (metalického alebo optického) do rackov NIX.SK. Tu nájdete informácie o niektorých spoločnostiach, ktoré linky do NIX.SK dodávajú.
Ku ktorému dňu vzniká členstvo v združení NIX.CZ?
Členstvo v združení NIX.CZ, z.s.p.o. vzniká po uhradení vstupného členského poplatku, a to k prvému kalendárnemu dňu nasledujúceho mesiaca.
Aké výhody budem mať ako člen oproti zákazníkom?
Každý člen združenia má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia a spolurozhodovať tak o vývoji a hospodárení združenia. Každý člen má možnosť sa bezplatne zúčastniť workshopov organizovaných združením NIX.CZ. V prípade likvidácie združenia majú tiež jeho členovia právo na podiel na likvidačnom zostatku.
Kto sa môže zúčastniť rokovania valného zhromaždenia?
Každý člen združenia má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia a spolurozhodovať tak o vývoji a hospodárenia združenia. Každý člen má možnosť sa bezplatne zúčastniť workshopov organizovaných združením NIX.CZ. V prípade likvidácie združenia majú tiež jeho členovia právo na podiel na likvidačnom zostatku.
 
 

Zákazníci projektu NIX.SK

Aké sú podmienky pre využívanie služieb projektu NIX.SK?
Všeobecné podmienky poskytovania služieb:
1. Prevádzkovanie činnosti súvisiace s Internetom.
2. Vlastné číslo autonómneho systému (ASN). V prípade, že právnická osoba žiadajúca o poskytovaní služieb v projekte NIX.SK nemá pridelené vlastné ASN, je potrebné písomne doložiť súhlas vlastníka tohto ASN.
3. Prijať podmienky stanovené v Prevádzkovom poriadku združenia a v Cenníku združenia.
Aký je formálny postup prístupu do združenia NIX.CZ, zspo?
1. Vyplniť a zaslať Žiadosť o poskytovaní služieb v projekte NIX.SK.
2. Na základe žiadosti Vám bude obratom zaslaný návrh Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú je potrebné podpísať a elektronicky zaslať späť.
3. Intranetový účet Vám bude zriadený ku dňu doručenia podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb.
4. Na Intranete združenia je nutné uviesť a naďalej udržiavať aktuálne informácie.
5. Inštalácia portu.
Aký je postup pripojenia do infraštruktúry projektu NIX.SK?
1. Stať sa zákazníkom združenia projektu NIX.SK.
2. Pre inštaláciu portu do infraštruktúry projektu NIX.SK je nutné zriadiť prepojenie dátového kábla (metalického alebo optického) do rackov NIX.SK.
Kedy sa stávam zákazníkom projektu NIX.SK?
Zákazníkom sa stávate dňom podpisu Zmluvy o poskytovaní služieb oboma zmluvnými stranami.
Ako postupovať keď chcem vystúpiť z projektu NIX.SK?
Zákazník môže zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede na adresu sídla združenia NIX.CZ.
 
 

Top level domain

Čo je TLD?
Doména najvyššej úrovne - Top Level Domain je internetová doména na najvyššej úrovni stromu internetových domén. V doménovom mene je doména najvyššej úrovne uvedená na konci (napr. Www.nix.sk je TLD sk). Existujú tri typy TLD - národné, generické (napr. org) a infraštruktúrne.
Aké služby poskytuje projekt NIX.SK správcom TLD?
Projekt NIX.SK umožňuje umiestniť DNS servery do priestorov a siete NIX.SK. Združenie zabezpečuje priestor na umiestnenie servera, prívod elektrickej energie a plne klimatizované priestory. Mimo to je možnosť zmluvnej servisnej podpory na úrovni "remote hands". Z dôvodu rôznych požiadaviek správcov TLD sa kontrakt zostavuje individuálne.
Aký je formálny postup prístupu do projektu NIX.SK?
1. Osloviť pracovníkov projektu NIX.SK e-mailom na adrese info@nix.sk v ktorom uvediete požiadavky na inštaláciu.
2. Obratom Vám bude doručený návrh Zmluvy o umiestnení DNS.
3. Inštalácia servera podľa individuálnych požiadaviek správcu TLD.
4. Platba instalčního poplatku.
Aký je postup pripojenia do infraštruktúry projektu NIX.SK?
Technológia potrebná na prevádzku TLD je doručená na adresu združenia. Technické parametre pripojenia TLD k infraštruktúre projektu NIX.SK sú riešené podľa individuálnych požiadaviek správcu TLD.
 
 

Koľko to bude stáť

Koľko stojí členstvo v združení NIX.CZ?
Cena vychádza z aktuálneho cenníka združenia a skladá sa zo vstupného členského poplatku, ďalej inštalačných a mesačných poplatkov, prípadne ďalších poplatkov.
Vstupný členský poplatok sa hradí na výzvu pred vstupom do združenia a nie je daňovým príjmom združenia.
Faktúry za inštalácie portov sú zasielané jednorázovo ku dňu pripojenia portu so splatnosťou 21 dní.
Mesačné poplatky a základné služby sú súhrnne fakturované štvrťročne, vždy k poslednému dňu marca, júna, septembra a decembra sa splatnosťou 21 dní. Do štvrťročnej fakturácie je tiež účtovaný úrok z omeškania za minulé obdobie, ktorý vznikol z dôvodu oneskorenej úhrady faktúr za služby a inštalácie v predchádzajúcom štvrťroku, prípadne ďalšie poplatky podľa aktuálneho cenníka združenia.
Koľko stojí využívanie služieb projektu NIX.SK zákazníkov?
Cena vychádza z aktuálneho cenníka združenia a skladá sa zo zriaďovacieho poplatku, inštalačných poplatkov a mesačných poplatkov. Výška poplatkov je uvedená v Zmluve o poskytovaní služieb. Faktúra za zriaďovací poplatok vrátane inštalácie portu (ov) podľa Zmluvy o poskytovaní služieb je zasielaná súhrnom ku dňu podpisu zmluvy so splatnosťou 21 dní.
Mesačné poplatky a základná služba sú súhrnne fakturované štvrťročne, vždy k poslednému dňu marca, júna, septembra a decembra sa splatnosťou 21 dní.
Do štvrťročnej fakturácie je tiež účtovaný úrok z omeškania za minulé obdobie, ktorý vznikol z dôvodu oneskorenej úhrady faktúr za služby a inštalácie v predchádzajúcom štvrťroku, prípadne ďalšie poplatky podľa aktuálneho cenníka projektu NIX.SK.
Je potrebné znovu platiť inštalačný poplatok pri opakovanom pripojení?
Áno. V prípade, že dôjde k prerušeniu poskytovania služieb z dôvodu neuhradenia dlžnej sumy, bude pri obnovení služieb účtovaný príslušný inštalačný poplatok.
Platí sa za odpojenie portu?
Nie. Na odpojenie portu sa nevzťahujú žiadne poplatky. Informujte nás e-mailom na adrese noc@nix.cz o dátume požadovaného odpojenie.
Platí sa za zvýšenie alebo zníženie kapacity portu?
Áno. Pri zmene kapacity portu na vyššiu alebo nižšiu hodnotu sa vždy platí inštalačný poplatok požadovaného portu podľa aktuálneho cenníka.
Je možné získať zľavu pri pripojení na viacerých miestach?
Nie. NIX.SK neposkytuje zľavy pri viacnásobnom pripojení.
Odkedy bude účtovaný poplatok za pripojenie do infraštruktúry projektu NIX.SK?
Pre členov je základná služba (prípojka) účtovaná odo dňa vzniku členstva v združení NIX.CZ. Poplatky za služby fyzického pripojenia portov sú účtované odo dňa inštalácie portov. Pre zákazníkov sa poplatok za služby účtuje odo dňa inštalácie portu. Pre členov je základná služba (prípojka) účtovaná odo dňa vzniku členstva v združení. Poplatky za služby fyzického pripojenia portov sú účtované odo dňa inštalácie portov. Pre zákazníkov sa poplatok za služby účtuje odo dňa inštalácie portu.
Čo sa stane, ak nezaplatím načas?
V prípade omeškania so zaplatením je združenie NIX.CZ oprávnené účtovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a dlžník je povinný tento úrok na výzvu zaplatiť.
Ďalej dlžník je zverejnený na Intranete združenia do okamihu uhradenia celej sumy.
V prípade, že člen združenia alebo zákazník neuhradí dlžnú sumu ani do 14 dní od doručenia písomnej výzvy na zaplatenie, je združenie oprávnené prerušiť poskytovanie služieb.
 
 

Technické

Ako postupovať pri zmene MAC adresy?
Zmenu MAC adresy je potrebné oznamovať iba v prípade žiadosti o nakonfigurovanie alebo výmenu zariadení pri nakonfigurovanom EhterChannel. Táto adresa routera je nakonfigurovaná staticky v ACL na strane NIXu.
Ako mám dať vedieť, že sme pripravení na IPv6?
Ak Vaše aktívne prvky podporujú IPv6 protokol stačí poslať žiadosť o pridelenie IPv6 adresy na noc@nix.cz. K jednému fyzickému portu náleží jedna IPv6 adresa. Viac nájdete v prevádzkovom poriadku, bod PI / 13, PI / 14.
Kto bude spravovať kabeláž (a ďalšie zariadenia)?
Pripojenie do uzla NIX si zriaďuje sám zákazník a to na základe dohody o pripojení v konkrétnom telehouse v ktorom má NIX svoju technológiu. Odovzdávacie rozhrania sú uvedené v prevádzkovom poriadku PI / 2.
Čo znamená zlúčenie liniek (EtherChannel)?
Je to spájanie fyzických liniek do jedného virtuálneho zväzku. Virtuálne zväzok umožní sčítať kapacity fyzických liniek a zabezpečiť tým vyššiu prenosovú rýchlosť. EtherChannel je samozrejme možné použiť aj pre tri a viac fyzických liniek. Viac prevádzkový poriadok PI / 4.